Κ Α Λ Ω Σ __Η Ρ Θ Α Τ Ε __Σ Τ Ο __Χ Ω Ρ Ι Ο__ Μ Α Σ